18.02.2024

პირობის მზღვეველი (გარანტორი)

 

გარანტორი არის პირი ან სუბიექტი, რომელიც თანახმაა პასუხისმგებლობა აიღოს სხვა ფიზიკური პირის ვალზე ან სახელშეკრულებო ვალდებულებებზე, თუ ეს ფიზიკური პირი არ შეასრულებს მათ. გარანტორი ერთგვარად მსესხებლის თანახელმომწერია, რომელიც კრედიტორს არწმუნებს, რომ დავალიანება დაფარული იქნება იმ შემთხვევაშიც, თუ მსესხებელი ვერ გადაიხდის.

როცა გარანტორი თანხმდება სესხის ან ხელშეკრულების პირობების მზღვეველად, ის თანხმდება, რომ შეასრულებს ვალდებულებას, თუ მსესხებელი ვალდებულებას ვერ შეასრულებს. აქ იგულისხმება ხარჯების დაფარვა, სესხის გადახდა ან სხვა სახელშეკრულებო ვალდებულების თუ მოთხოვნის შესრულება.

გარანტორები უმეტესწილად გვხდებიან სესხებში, იჯარაში, ქირავნობის ხელშეკრულებაში. მაგალითად, იპოთეკური სესხის გამცემმა ბანკმა შეიძლება მოითხოვოს გარანტორი, რომელიც თავდებად დაუდგება მსესხებელს, რომელსაც დაბალი საკრედიტო ქულა ან არასაკმარისი შემოსავალი აქვს.

უნდა გავითვალისწინოთ, რომ თავდებობა არის მნიშვნელოვანი რისკი, ვინაიდან გარანტორი ხდება იურიდიულად ვალდებული პირი, რომ მსესხებლის ვალდებულება შეასრულოს, თუ მან ვერ დაფარა იგი. ამიტომ სანამ დათანხმდები პირობის მზღვეველად, საჭიროა, გაითვალისწინო როგორც შენი, ასევე მსესხებლის ფინანსური მდგომარეობა და შესაძლებლობები.